§ 1 Postanowienia ogólne


Właścicielem sklepu internetowego Kupillo działającego pod adresem www.kupillo.pl jest Novolium Dominik Bartnik NIP: 8151700946, REGON: 381519280, adres poczty elektronicznej: kontakt@kupillo.pl
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Sklep – sklep internetowy Kupillo– Twoje Miejsce Na Udane Zakupy, będący przedmiotem własności firmy Novolium Dominik Bartnik NIP: 8151700946, REGON: 381519280,

Platforma – platforma internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym www.kupillo.pl

Klient – podmiot, który dokonuje zakupu Towarów lub Usług w Sklepie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z prawami konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę z właścicielem Sklepu, w ramach przedmiotu działalności Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającej dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta.

Konto – wydzielone miejsce w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są informacje (dane) dotyczące Klienta, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z Usług i funkcji Sklepu.

Dostawca – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Ofert handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy

Towar – towary znajdujące się w ofercie Sklepu.

Oferta – Towary umieszczone na stronie internetowej www.kupillo.pl

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Cena – cena jednostkowa Towaru lub Usługi zamieszczona w opisie Towaru lub Usługi, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT.

Cena Łączna – łączna cena, uwzględniająca ilość zamawianych Produktów lub Usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów wysyłki (jeśli występują).

Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu w formie elektronicznej

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu kupillo.pl

Przedmiotem działalności Sklepu jest internetowa sprzedaż Towarów oferowanych przez sklep internetowy oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną.
Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem składającym zamówienie, a Sklepem.
Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030).
Regulamin określa w szczególności:
1) warunki i zasady dokonywania Rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu;
2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy;
4) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu kupillo.pl/regulamin można pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu
Poprawne korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadania jednej z wymienionych przeglądarek internetowych : Mozilla Firefox, Edge, Opera, Google Chrome.

§ 2 Oferta i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną


Klientem Sklepu może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu, w związku z czym mogą Państwo wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.

§ 3 Procedura zawarcia umowy


Klient ma możliwość dokonywania zakupów Towarów oraz Usług w Sklepie po uprzedniej Rejestracji w serwisie lub bez Rejestracji. Rejestracja odbywa się w ten sposób, że Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. W górnej części strony znajduje się pole z napisem „Zaloguj”, po kliknięciu na nie pojawia się pole z napisem „Zarejestruj”.
Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
Klient ponosi odpowiedzialność za poprawne i pełne podanie danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu sprzedaży bez rejestracji. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzy sprzedaży bez rejestracji.
W celu utworzenia konta lub złożenia zamówienia bez rejestracji Klient proszony jest o podanie danych osobowych wskazanych w formularzu. Dane te będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawieranej umowy, a także w sprawach powiązanych z wykonaniem tej umowy, np. obsługą reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne jednak koniecznie dla zawarcia i wykonania umowy ze Sklepem. Administratorem danych osobowych klienta jest właściciel Sklepu wskazany w § 1 Regulaminu. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w polityce prywatności
Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie kupillo.pl – 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia.
Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności.
Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sklep w formie wiadomości e-mail.
Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. powyżej
Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej w pkt 9.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży.
Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie. Należy wówczas skorzystać z opcji usunięcia zarejestrowanego konta, wówczas umowa zostaje rozwiązana wraz z tym momentem. Sklep może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, po wcześniejszym wezwaniu Klient do zaniechania naruszeń, w stosunku do Klienta, który:
a) w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami Sklepu.

§ 4 Metody płatności i dostawa


Przewiduje się następujące sposoby płatności za zamówiony towar:


a) szybkie płatności PayU Przelewy24
b) szybka płatność PayPal;
c) płatność kartą kredytową;
d) przedpłata tradycyjnym przelewem bankowym;
e) płatność za pobraniem przy odbiorze
Przewiduje się następujące metody dostawy:
a) Kurier DPD, DHL, Inpost;
b) Poczta Polska;
c) Paczkomaty Inpost;


W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu, zapłata za zamówiony towar winna nastąpić na rachunek bankowy Sklepu
W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony towar winna nastąpić przedstawicielowi Kurierowi wybranej firmy kurierskiej.
Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia.
W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę Klienta jak również numer zamówienia podany w wiadomości e-mail. Zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy.
W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówieniem, niezależnie od wybranej formy płatności, Klient zobowiązany jest do zapłaty za ponowną wysyłkę zamówienia, w kwocie 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych ). Opłata ta wynika z obciążenia Sklepu opłatą za zwrot przesyłki do jego siedziby oraz ponownej wysyłki do Klienta.
Wysyłka zamówienia następuje niezwłocznie po jego skompletowaniu. Nie ma możliwości odroczenia terminu wysyłki lub jej wstrzymania.

§ 5 Realizacja zamówienia


ZAMÓWIENIA ORAZ WYSYŁKA TOWARU

Składanie i realizacja zamówień odbywać się może każdorazowo wyłącznie poprzez złożenie zamówienia lub telefonicznie na stronie kupillo.pl
Zamawiający składa zamówienie z zaznaczeniem rodzaju zamówienia jako Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż znana jest mu treść Regulaminu Usługi i zobowiązuje się do stosowania postanowień tego Regulaminu.
Zamawiający podaje: opis towaru, dane Klienta Końcowego (według formularza zamówienia zamieszczonego na stronie www.lavibe.pl) ), adres dostawy towaru objętego zamówieniem, sposób zapłaty przez Klienta Końcowego (“za pobraniem”, “przedpłata”) W ramach jednego zamówienia można wskazać wyłącznie jeden adres dostawy towaru.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji, z tym zastrzeżeniem, iż Dostawca może w przeciągu 1 dnia roboczego odmówić przyjęcia zamówienia, podając przyczynę takiej odmowy.
Zamówienie nie może być anulowane lub zmodyfikowane przez Zamawiającego po wysyłce towaru do Klienta Końcowego.
Zamówienia złożone przed godziną 12.00 Dnia Roboczego będą przyjmowane do realizacji w tym samym dniu. Pozostałe zamówienia będą przyjmowane do realizacji następnego Dnia Roboczego.
Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji następuje przekazanie towaru do wysyłki Podstawą przekazania towaru do wysyłki jest zaksięgowanie płatności dokonanej przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy, chyba że w zamówieniu określono sposób zapłaty przez Klienta Końcowego jako “za pobraniem”.
Towary będą dostarczane na adres dostawy Klienta Końcowego w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej (folii z tworzywa sztucznego), opatrzonych taśmą markową Dostawcy oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie. Towary będą zaopatrzone w informacje oraz oznaczenia w języku polskim wymagane przez przepisy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, a także będą spełniać inne wymogi określone prawem. Dostawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę towarów powstałe z powodu nienależytego opakowania albo oznaczenia.
Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem przewoźników, z którymi Dostawca ma podpisaną umowę o współpracy. Szacunkowy czas realizacji dostawy: do 24 godziny Dni Roboczych od przekazania towaru do wysyłki, nie dłużej jednak niż do 48 godzin Dni Roboczych
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, celem dostarczenia towaru do Klienta Końcowego. Z chwilą przejścia własności towaru na Zamawiającego uznaje się, że towar został wydany Zamawiającemu, przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest pisemne potwierdzenie nadania przesyłki podpisane przed przewoźnika.
W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego zostanie ona przesłana do siedziby Zamawiającego na koszt Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż koszty transportu przesyłki do Zamawiającego nie mogą być wyższe niż ustalone na dzień nadania takiej przesyłki koszty transportu towaru do Klienta Końcowego. Dostawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom transportu do Zamawiającego przesyłki niepodjętej przez Klienta Końcowego, z terminem zapłaty 7 dni

§ 6 Reklamacja


GWARANCJA, REKLAMACJE, ZWROTY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji zamówienia przebiegał poprawnie, a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.
Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej załączanej do każdego produktu. W szczególności Dostawca zapewnia realizację uprawnień z gwarancji bezpośrednio Klientowi Końcowemu.
Przyjmowanie reklamacji, a następnie oceniane pod kątem wad fizycznych lub prawnych następuje w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego lub bezpośrednio przez Klienta Końcowego.
Poza określonymi w § 5 pkt 2) i 3) przypadkami Dostawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy Zamawiającym i Klientem Końcowym
W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Końcowego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego w terminie 14 dniowym od zawarcia umowy i przekazania przez Zamawiającego zakupionego towaru nie zawierającego śladów użytkowania wraz z kopią oświadczenia Klienta Końcowego Dostawca zobowiązuje się po dokonaniu oględzin zwracanego towaru do zwrotu na rzecz Zamawiającego ceny zakupu towaru oraz do pokrycia kosztów transportu towaru od Klienta Końcowego do Zamawiającego.
Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań związanych z realizacją zamówienia z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się nagłe zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania niezależne od Dostawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne oraz akty organów władzy i administracji państwowej.
Sklep obowiązany jest dostarczyć towar nie obarczony wadami.
Klient może złożyć reklamacje w sprawach dotyczących sprzedanych towarów.
W przypadku Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową.
Reklamację można wnieść:
– w przypadku Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;
– w przypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta – w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru towaru – w zakresie reklamacji jakościowej.

Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca z prawami konsumenta, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
Reklamację można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacji lub w formie pisemnej należy kierować na adres: kontakt@kupillo.pl wraz z podaniem numeru zamówienia i powodów ją uzasadniających.
Reklamację można złożyć korzystając ze specjalnie przygotowanego oświadczenia, które można pobrać. Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć towarów podlegających reklamacji, celem przyspieszenie jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Klient obowiązany jest do przesłania na adres sklepu wadliwego towaru. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty dostarczenia towarów na adres sklepu oraz koszty dostarczenia towarów wolnych od wad (w razie wymiany towaru) ponosi sklep.
Sklep rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nie przekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje:
a) w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta prawo do:
– żądania usunięcia wady;
– wymiany wadliwych towarów na wolne od wad;
– złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sklep albo sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

b) w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta – Klient może żądać wyłącznie wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych niedogodności. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta, ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dostarczenia rzeczy reklamowanej do Sklepu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep). Koszty te zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o uznaniu reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadną, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta zobowiązany jest do odebrania ze Sklepu, na swój koszt, rzeczy reklamowanej lub skorzystanie z usługi wysyłki oferowanej przez Sklep, zgodnie z aktualnym cennikiem przesyłek.

§ 7 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa


W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia. W celu odstąpienia Klient może skorzystać z wzoru odstąpienie od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z prawami konsumenta w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować właściciela sklepu kupillo.pl na pocztę elektroniczną: kontakt@lavibe.pl) poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, który jednak nie jest konieczny.
Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresu zamieszkania na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupy towaru. Sklep przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta i według procedury dotyczącej składania zamówień.
W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta wszystkie otrzymane od Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta poinformował Sklep o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta, w przypadku realizowania prawa do odstąpienia od umowy lub wymiany towaru, zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy, w stanie nienaruszonym i wolnym od wad, do Sklepu na swój koszt.
Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Towar należy odesłać do sklepu (adres sklepu będzie podany po wcześniejszym kontakcie e- mail) należy powiadomić o tym dostawcę w adresie e-mail nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z prawami konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

§ 8 Postanowienia końcowe


Każda umowa realizowana przez Dostawcę w oparciu o zamówienie złożone przez Zamawiającego podlega postanowieniom Regulaminu.
Przetwarzanie danych osobowych Klientów Końcowych będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późno zm.). Dane osobowe Klientów Końcowych są gromadzone i przetwarzane przez Dostawcę w celach związanych wyłącznie z realizacją na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, iż w przypadku danych osobowych Klienta Końcowego uzyskał on uprzednią zgodę na ich przekazanie Dostawcy i przetwarzanie w celu realizacji Zamówienia Administratorem danych osobowych Klientów Końcowych udostępnionych przez Zamawiającego będzie Dostawca. Dostawca nie będzie powierzał innemu podmiotowi, na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, prawa przetwarzania danych osobowych Klientów Końcowych, za wyjątkiem przewoźnika, celem dostarczenia Klientowi Końcowemu towarów. Każdemu Klientowi Końcowemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym każdej umowy o realizację zamówienia
Sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania powiadomień reklamowych poprzez e-mail, a także SMS tylko do tych klientów, którzy podczas rejestracji wyrazili na to zgodę. W każdej chwili Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywanych treści.
Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie lavibe.pl są własnością Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego kupillo.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
Gotowy Towar może różnić od poglądowego, które może ulec zmianie.
Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Sklepu pod względem technicznym.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sklep, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
O zamiarze zmiany regulaminu Sklep zawiadamia Klienta przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
Klient, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania ze Sklepu i usunąć konto.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub przyznających mu prawa konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Kupillo
Logo
Resetuj Hasło
Kosz